Search
Close this search box.

ศศ.บ. (ดิจิทัลอาร์ต)

ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรดิจิทัลอาร์ต เปิดสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมศาสตร์ของศิลปะและเทคโนโลยี เตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างงานศิลปะดิจิทัลที่เป็นนวัตกรรม...

บธ.บ. (การจัดการ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ เปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองทางวิชาการที่หลากหลายซึ่งอาจใช้ในภาคธุรกิจใด ๆ ทั้งในและต่างประเทศ คุณจะเข้าใจและใช้สหวิทยาการ...

บธ.บ. (การค้าระหว่างประเทศ)

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรการค้าระหว่างประเทศมีหลักสูตรที่ครอบคลุมซึ่งจะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก...

บธ.บ. (โลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นหลักสูตรภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมซึ่งสอนนักศึกษาในด้านโลจิสติกส์ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการการขนส่ง...

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีและการเงิน)

บริหารธุรกิจบัณฑิต / BFA สองปริญญาในหลักสูตรบัญชีและการเงินเตรียมนักเรียนด้วยความรู้ด้านเทคนิคของการบัญชีการเงินและวิธีการปฏิบัติจริงที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบัญชี...

พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) สร้างขึ้นบนรากฐานของการจัดการทางคลินิกที่แข็งแกร่ง เปิดสอนหลักสูตรภาคปฏิบัติที่ครอบคลุมโดยเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต...

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) เปิดสอนหลักสูตรที่ครอบคลุมซึ่งเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในการจัดการและพัฒนาทุนมนุษย์...

BBA (บริหารธุรกิจบัณฑิต)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) พัฒนาทักษะของนักศึกษาในด้านการวิจัย การแก้ปัญหา และการสื่อสาร องค์ประกอบสำคัญคือการเน้นการคิดเชิงวิพากษ์ พฤติกรรมที่มีจริยธรรม และวิชาชีพ...