Search
Close this search box.

นักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องสมัครวีซ่านักเรียน (ED ชั่วคราว) ที่สถานทูต/สถานกงสุลในประเทศของตน วีซ่าเริ่มต้นจะมีอายุ 90 วันเท่านั้น (ไม่ใช่ 1 ปี) หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย ลงทะเบียนหลักสูตรและเริ่มเรียนเรียบร้อยแล้ว นักเรียนจะมีสิทธิ์ต่ออายุวีซ่าได้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา (ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารหลักของมหาวิทยาลัยชินวัตร ชั้น 1) จะช่วยเหลือนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทุกคนในกระบวนการนี้และพาพวกเขาไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหากจำเป็น

เมื่อเดินทางมาถึงหรือระหว่างการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่จะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนและข้อกำหนดของวีซ่า นักศึกษาที่มาสายหรือพลาดการปฐมนิเทศด้วยเหตุผลอื่น จำเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่วีซ่าของมหาวิทยาลัย (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

โปรดทราบว่าหนังสือเดินทางและวีซ่าใดๆ ของคุณถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเสมอ และคุณจะต้องรับผิดในกรณีที่พลาดกำหนดเวลา อยู่เกินเวลา และละเมิดกฎ/ระเบียบใดๆ การไม่ปฏิบัติตามกฎ/ข้อบังคับอาจส่งผลให้ถูกปรับหรือในกรณีที่ร้ายแรงอาจถูกเพิกถอนวีซ่า แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่เป็นสปอนเซอร์ของวีซ่าและช่วยเหลือนักเรียนในการได้รับและต่ออายุวีซ่า แต่วีซ่านักเรียนจะออกโดยแผนกตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานทูต/สถานกงสุลในอำนาจของรัฐบาลเท่านั้น

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ยื่นคำร้องและประเทศที่ยื่นคำร้อง โดยทั่วไปจะใช้เวลา 5 – 10 วันในการขอวีซ่านักเรียน

เอกสารที่จำเป็นในการสมัครรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • หนังสือเดินทาง
 • รูปถ่ายขนาดหนังสือเดินทาง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (ขอได้ที่สถานทูต/สถานกงสุล)
 • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษา
 • จดหมายตอบรับ/หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย
 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร (ประมาณ $75 USD)

นักศึกษาต่างชาติที่ถือ Non-Immigrant “ED” เป็นครั้งแรกจะสามารถอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้เป็นเวลา 3 เดือนและต่ออายุวีซ่า (Non-Immigrant “ED”) ได้ไม่เกิน 1 ปี การเตรียมตัวสำหรับการต่ออายุวีซ่าควรทำล่วงหน้า 30-45 วัน ทางโรงเรียนจะรวบรวมพาสปอร์ตและประสานงานกับฝ่ายกิจการนักเรียน

 1. นักศึกษากรอกแบบฟอร์ม ตม.7 และ ตม.2 พร้อมแนบรูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. และส่งหนังสือเดินทางพร้อมบัตรผู้เดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง
 2. ขอใบเสร็จค่าเล่าเรียนจากฝ่ายการเงินและใบรับรองผลการเรียนจากสำนักทะเบียน (ควรขอล่วงหน้า 3 วัน)
 3. นักศึกษาลงนามในเอกสารทั้งหมดและจัดส่งให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา 3 วันทำการก่อนวันกำหนด
 4. ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดเตรียมเอกสาร (ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ)
 5. นักเรียนต่อวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี

ดาวน์โหลดส่วนขยายวีซ่า

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการออกจากราชอาณาจักรไทยต้องทำใบอนุญาต “กลับเข้ามาใหม่” ก่อนเดินทางออกจากราชอาณาจักรไทย ในกรณีที่ไม่สามารถทำ “Re-Entry” Permit เมื่อออกเดินทาง วีซ่าปัจจุบันของบุคคลนั้นจะถูกยกเลิก

 1. นักศึกษาส่งหนังสือเดินทางและกรอกแบบฟอร์ม TM 8 พร้อมรูปถ่าย สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง สำเนาหน้าวีซ่าปัจจุบัน และบัตรขาออก
 2. นักศึกษาทำ Re-Entry Permit ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปทุมธานี

ดาวน์โหลด Re-Entry

นักศึกษาต้องรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อพำนักเกิน 90 วัน หลังจากนั้นจำเป็นต้องรายงานทุกๆ 90 วัน นักเรียนสามารถรายงานตัวได้ 15 วันก่อนหรือ 7 วันหลังจากนั้น หากนักเรียนไม่มารายงานตัวทุกๆ 3 เดือน (90 วัน) พวกเขาจะถูกปรับ

การรายงานออนไลน์ 90 วัน

2. ขั้นตอนการแจ้งถิ่นที่อยู่เกิน 90 วัน ทางอินเทอร์เน็ตสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ 15 วัน

 1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง URL: https://www.immigration.go.th/ และเลือกเมนูบริการออนไลน์ (เกิน 90 วัน) เพื่อเข้าใช้ใบแจ้งถิ่นที่อยู่เกิน 90 วันทางอินเทอร์เน็ต
 2. ไปที่หน้าเข้าสู่ระบบโดยกรอกที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนแล้วคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบ หากคุณไม่เคยลงทะเบียน คลิก “สมัคร” หรือหากคุณลืมรหัสผ่าน คลิก “ลืมรหัสผ่าน”
 3. คลิกปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อยอมรับและยืนยันการใช้งานระบบ ซึ่งจะต้องดำเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น4.Click On The Menu New APPLICATION (TM.47) To Enter The Screen.
 4. คลิกที่เมนู New Application (TM.47) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ
 5. กรอกแบบฟอร์มที่แสดง (เว้นวรรคที่มีเครื่องหมาย * จำเป็น)
 6. ตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอและคลิกที่ปุ่ม “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อมูล
 7. ระบบจะส่งการตอบกลับทางอีเมลที่ลงทะเบียน และจะถูกทำเครื่องหมายเป็นสถานะการอนุมัติ ‘รอดำเนินการ’
 8. ระบบจะกลับไปสร้างแบบฟอร์มใหม่และเก็บข้อมูลที่อยู่ที่กรอกไว้ก่อนหน้านี้เพื่อความสะดวกในการใช้งานในกรณีที่แจ้งสมาชิกเพิ่มเติมที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยเดียวกัน

3. ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและแจ้งผลการแจ้งถิ่นที่อยู่เกิน 90 วัน ทางอินเทอร์เน็ต เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาใบสมัครของคุณแล้ว จะแจ้งผลให้ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ภายใน 3 วันทำการ

 1. เข้าเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง URL : https://www.immigration.go.th/ แล้วเลือกเมนูบริการออนไลน์ (เกิน 90 วัน) เพื่อเข้าใช้การแจ้งถิ่นที่อยู่เกิน 90 วันทางอินเทอร์เน็ต
 2. คลิกปุ่มเข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสผ่านที่ได้ส่งทางอีเมล์เพื่อเข้าสู่ระบบ
 3. คลิกที่เมนูตรวจสอบสถานะของแอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่หน้าจอการค้นหา
 4. ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ได้ส่งมา หรือกรอกหมายเลขหนังสือเดินทางของคุณแล้วคลิกปุ่มค้นหา ระบบจะแสดงข้อมูลให้ท่านคลิกดูข้อมูลที่ต้องการ

4. ล่วงหน้า 15 วัน เราจะแจ้งวันครบกำหนดถัดไปสำหรับการแจ้งที่อยู่อาศัยผ่านที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

บริการออนไลน์ไม่รองรับหาก:

– มีการเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่

คนต่างด้าวต้องไปแจ้งด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปแจ้ง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่คนต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ หลังจากนั้น ชาวต่างชาติสามารถแจ้งล่วงหน้า 90 วันผ่านบริการออนไลน์

ดาวน์โหลด-90 รายงาน

นักเรียนควรติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลที่พวกเขาตั้งใจจะสมัครให้ทันเวลาก่อนที่จะส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการสมัครจะสำเร็จ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมักจะมีและคำอธิบายอย่างดีในเว็บไซต์ของสถานทูต/สถานกงสุล